Predstavitev in organiziranost

Predstavljamo, varujemo in uveljavljamo pravice ter interese

Poslanstvo

Zveza paraplegikov Slovenije je reprezentativna invalidska organizacija, ki predstavlja, varuje in uveljavlja pravice ter interese paraplegikov in tetraplegikov na lokalni, nacionalni in mednarodni ravni.
 

Vrednote

Zveza paraplegikov Slovenije je človekoljubna, dobrodelna, družbeno odgovorna in strokovna organizacija, ki sama in skupaj s članicami ter drugimi opravlja dejavnosti na področju socialnega varstva invalidov.
 

Od sekcije do zveze

Organizacija slovenskih paraplegikov in tetraplegikov je bila ustanovljena 16. aprila 1969 v takratnemu Zavodu za rehabilitacijo invalidov v Ljubljani. Imenovala se je Sekcija paraplegikov in tetraplegikov Slovenije. Po štirih letih zavzetega dela in prizadevanj je sekcija prerasla v Društvo paraplegikov Slovenije, hiter razvoj pa je že šest let kasneje zahteval reorganizacijo. In tako se je v letu 1979 rodila Zveza paraplegikov Slovenije (ZPS) z devetimi pokrajinskimi društvi. Tak sestav organiziranosti ima Zveza še danes.

Zveza paraplegikov Slovenije je članica Nacionalnega sveta invalidskih organizacij Slovenije (NSIOS). V ta svet je na podlagi Zakona o invalidskih organizacijah RS vključenih 24 slovenskih nacionalnih invalidskih organizacij, ki pri državnih in vladnih telesih skupaj zastopajo interese svojih članov. Šestnajst od njih ima reprezentativnost za določeno združenje invalidov. 

Podatki zadnje ankete kažejo, da sta dobri dve tretjini članov moškega, slaba tretjina pa ženskega spola. 43 % članov je paraplegikov (ohromelost spodnjih udov), 19 % tetraplegikov (ohromelost vseh udov), 16 % ima diagnozo parapareza (delna ohromitev spodnjih udov), 14 % tetrapareza (delna ohromitev vseh udov), 8 % članov pa ima različne druge diagnoze. 

Članstvo v članicah ZPS je prostovoljno in je urejeno s Statutom članice in ZPS. Kdor želi postati član društva, pošlje izpolnjeno pristopnico za sprejem v članstvo na naslov ZPS in k njej priloži medicinsko dokumentacijo, ki je podlaga za izdajo strokovnega mnenja pooblaščenega zdravnika URI – Soča. Na podlagi izdanega mnenja zdravnika Upravni odbor ZPS potrdi ali zavrne kandidata za včlanitev v eno izmed članic.