Uporabne informacije

Nekaj nformacij na enem mestu

Olajšave, oprostitve, dostopnost

Pravilnik o tehničnih pripomočkih prilagoditvi vozila
Vloga  
Oprostitev plačila za uporabo vozil v cestnem prometu   
Vloga
Oprostitev plačila letne dajatve na motorna vozila 
Uveljavljanje vračila DMV za invalide  
Parkirna karta - parkiranje - izjeme - parkirni prostori 
Pravilnik o parkirni karti 
Vinjeta za kombinirana vozila 2B 
Oprostitev plačila nekaterih upravnik taks, Zakon (ZUT)
Oprostitev plačila RTV prispevka
Vloga
Oprostitev plačila turistične takse - Zakon (ZSRT-27.člen)
Oprostitev plačila turistične takse na Hrvaškem - Zakon
Pravica do prevoza z reševalnim vozilom (ZZVZZ)
Neprofitna stanovanja v najem - prednost - pridobitev (87.člen)
Gradbeni zakon
Priročnik o univerzalni stanovanjski gradnji
Pravilnik o univerzalni graditvi in uporabi objektov
Arnes - upravičenost do povezave v omrežje - interneta
Ugodnejše ponudbe telekomunikacijskih storitev
Davčne olajšave in posebne olajšave za vzdr. družinske člane
Izjeme v primeru izvršbe, Zakon (ZIZ)

Socialno varstvo

Zakon o osebni asistenci
Zakon o socialnem varstvu (ZSV)
Zakon o izenačevanju možnosti invalidov (ZIMI)
Zakon o družbenem varstvu duševno in telesno prizadetih
Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (ZUPJS)
Vloga za uveljavljanje pravic iz javnih sredstev
Denarna socialna pomoč  
Varstveni dodatek 
Subvencija najemnine  
Družinski pomočnik 
Akcijski program za invalide 2014-2021  
Medicinsko tehnični pripomočki s šifrantom

Zdravstveno varstvo in zdr. zavarovanje

Zakon o zdr. varstvu in zdr. zavarovanju
Pravila obveznega zdravstvenega zavarovanja

Pokojninsko in invalidsko zavarovanje

Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju
Dodatek za pomoč in postrežbo
Invalidnina pri poškodbi pri delu ali poklicni bolezni

Starševsko varstvo in družinski prejemki

Zakon o starševskem varstvu in družinskih prejemkih

Zaposlovanje in delo

Zakon o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov
Zakon o zaposl. in zavarov. za primer brezposelnosti
Zakon o urejanju trga dela
Zakon o uresničevanju načela enakega obravnavanja

Vzgoja in izobraževanje

Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami
Uveljavljanje pravic za otroke s posebno nego in varstvo

Invalidske organizacije

Zakon o društvih
Zakon o invalidskih organizacijah

Mednarodni pravni akti   

Konvencija OZN o pravicah invalidov

Institucije, organi, dodatne informacije  

Državni portal RS - e-uprava
Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in ...
Direktorat za invalide, vojne veterane in žrtve vojnega nasilja
Svet za invalide RS
Univerzitetni rehabilitacijski inštitut RS Soča
Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije
Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje
Zavod RS za zaposlovanje
Seznam centrov za socialno delo
SOČA OPREMA - Priročnik za izdajo in izposojo MTP  
SOČA OPREMA - ZZZS naročilnica