Zaposleni

Na voljo od ponedeljka do petka od 8. do 14. ure

Zveza paraplegikov Slovenije izvaja posebne socialne programe in dejavnost osebna asistenca. Zaposleni so v prostorih ZPS na voljo v času uradnih ur.

Sandra Obrez, tajništvo in administracija

Sandra Obrez

Sandra je diplomantka socialnega menedžmenta. Na Zvezi paraplegikov Slovenije je zaposlena na delovnem mestu administratorke in usklajevalke osebne asistence III, kjer skrbi za: 

- uresničevanje ciljev osebne asistence,

- izvajanje osebne asistence,

- vodenje kadrovskih zadev osebnih asistentov,

- sprejemanje, predajanje in naročanje telefonskih pogovorov,

- sprejemanje, oddajanje, vodenje evidenc in razporejanje pošte,

- urejanje obveznosti zavarovanj delavcev,

- pravočasno napotitev delavcev na zdravniške preglede,

- sodelovanje z računovodskim servisom,

- pomoč pri organiziranju usposabljanj za osebne asistente in uporabnike osebne asistence,

- izpolnjevanje naročilnic, naročanje pisarniškega materiala in evidentiranje porabe.

E-mail: sandra@zpsasistenca.si in info@zpsasistenca.si

Telefon: 051/640-848

Claudia Leban, usklajevalka osebne asistence II

Claudia Leban

Claudia Leban je diplomantka upravnih ved. Pri Zvezi paraplegikov Slovenije je zaposlena kot usklajevalka osebne asistence II, kjer skrbi za:

- uresničevanje ciljev osebne asistence,

- izvajanje sklepov organov Zveze paraplegikov Slovenije glede izvajanja osebne asistence,

- načrtovanje in vodenje opreativnih in vsebinskih obveznosti osebnih asistentov,

- zbiranje, preverjanje in analiziranje poročil o delu osebnih asistentov,

- zbiranje vlog, prošenj, pritožb in ugovorov osebnih asistentov,

- izvajanje nabora in sodelovanje pri izboru zaposlovanja osebnih asistentov,

- organiziranje usposabljanj osebnih asistentov,

- zagotavljanje pretoka informacij za nemoteno delo osebnih asistentov na vseh nivojih,

- sodelovanje z zunanjimi organizacijami in

- pripravo poročil o opravljenem delu.

E-mail: claudia@zpsasistenca.si

Telefon: 051/640-838

Neža Bergant, referentka za finančno področje

Neža Bergant

Neža Bergant je po izobrazbi geodetski tehnik. Na Zvezi paraplegikov Slovenije opravlja delo referenta za finančno področje, kjer skrbi za:

- uresničitev ciljev Zveze paraplegikov Slovenije in ciljev osebne asistence,

- finančno-računovodske naloge,

- obračunavanje plač in drugih prejemkov ter posredovanje teh pristojnim državnim organom,

- plačilni promet,

- pripravo finančnih poročil in analizo poslovanja,

- pripravo, izdajo in pošiljanje računov, zahtevkov in položnic,

- evidentiranje prejetih računov in drugih odhodkov,

- spremljanje terjatev in izdajo opominov,

- evidentiranje in knjiženje poslovnih dogodkov in

- analitično obdelavo dokumentacije in podatkov.

E-mail: neza@zpsasistenca.si

Telefon: 041/338-306

Brigita Erjavec Škrbina, referentka za kadrovsko in finančno področje I

Brigita Erjavec Škrbina

Brigita Erjavec Škrbina je diplomantka menedžmenta v sociali. Na Zvezi paraplegikov Slovenije opravlja delo referentke za kadrovsko in finančno področje I in skrbi za:

- uresničevanje ciljev osebne asistence,

- pripravo podatkov za plače,

- pripravo in obračun potnih stroškov,

- obdelovanje evidence prisotnosti za potrebe obračuna plač,

- pripravo kadrovskih in finančnih poročil,

- pripravo, izdajo in pošiljanje položnic,

- pripravo in oddajo kadrovskih in finančnih poročil in zahtevkov pristojnim državnim organom,

- pripravo in oddajo zahtevkov na MDDSZ za izplačilo potnih stroškov in

- sodelovanje s ponudniki programske opreme za izvajanje osebne asisitence.

E-mail: brigita@zpsasistenca.si

Telefon: 031/640-631

Tanja Lucin, usklajevalka osebne asistence II

Tanja Lucin

Tanja Lucin je univerzitetna diplomirana teologinja. Na Zvezi paraplegikov Slovenije je zaposlena kot usklajevalka osebne asistence, kjer skrbi za:

- uresničevanje ciljev osebne asistence;

- izvajanje sklepov organov ZPS glede izvajanja osebne asistence;

- načrtovanje in vodenje operativnih in vsebinskih obveznosti osebnih asistentov;

- zbiranje vlog, prošenj, pritožb in ugovorov osebnih asistentov;

- izvajanje nabora in sodelovanje pri izboru zaposlovanja osebnih asistentov;

- organiziranje usposabljanj za osebne asistente;

- zagotavljanje pretoka informacij za nemoteno delo osebnih asistentov na vseh nivojih;

- sodelovanje z zunanjimi organizacijami;

- pripravo poročil o opravljenem delu.

E-mail: tanja@zpsasistenca.si

Telefon: 051/658-194

Špela Šušteršič, strokovni vodja za izvajanje osebne asistence

Špela Šušteršič

Univ. dipl. soc. del. Špela kot vodja osebne asistence opravlja vrsto nalog:

 • skrbi za uresničevanje ciljev osebne asistence,
 • skrbi za zagotavljanje izvajanja osebne asistence pri ZPS v skladu z Zakonom o osebni asistenci, drugimi predpisi in pogodbami, 
 • zagotavlja, da ZPS izpolnjuje pogoje za izvajalca osebne asistence po Zakonu o osebni asistenci,
 • pripravlja dogovore o izvajanju storitev osebne asistence in izvedbene načrte,
 • nadzoruje izvajanje osebne asistence pri ZPS,
 • izvaja sklepe organov ZPS glede izvajanja osebne asistence,
 • strokovno in finančno vodi osebno asistenco,
 • vodi, koordinira, usposablja in izobražuje druge delavce, ki sodelujejo pri izvajanju dejavnosti osebne asistence,
 • načrtuje razvoj osebne asistence,
 • načrtuje razvoj dejavnosti osebne asistence in njeno usklajevanje z drugimi področji socialne varnosti,
 • načrtuje razvoj preventivnih aktivnosti za zmanjševanje potreb po osebni asistenci,
 • strokovno dela z uporabniki osebne asistence,
 • izvaja naloge za zagotavljanje pravilnega finančnega materialnega poslovanja ZPS na področju izvajanja osebne asistence in za smotrno in namensko porabo sredstev,
 • spremlja tekočo zakonodajo o zdravstvenem, socialnem in pokojninskem varstvu, ki lahko vpliva na osebno asistenco ter po navodilih ZPS sodeluje pri njeni pripravi,
 • sodeluje z zunanjimi organizacijami, ministrstvi in lokalnimi skupnostmi,
 • pripravlja poročila o opravljenem delu.
 • E-mail: spela@zpsasistenca.si
 • Telefon: 051/362-071
Mojca Mikec, samostojna strokovna delavka na programih

Mojca Mikec

Diplomirana delovna terapevtka Mojca kot samostojna strokovna delavka na programih opravlja vrsto nalog:

 • samostojno izvaja strokovne storitve za uporabnike programa,
 • nudi strokovno pomoč uporabnikom programa, opravlja strokovne naloge za razrešitev in lajšanje težav, stisk in situacij ter skrbi za uveljavljanje njihovih pravic,
 • izvaja individualne in skupinske razgovore z uporabniki programa,
 • nudi pomoč vodji programov pri vodenju, koordiniranju, poročanju, izobraževanju in arhiviranju,
 • svetuje pri načrtovanju programa in drugih aktivnosti ZPS,
 • opravlja strokovno delo v dejavnostih ZPS,
 • išče in pridobiva sredstva za izvajanje programa,
 • pripravlja razpise, spremlja in obravnava prijave na razpise,
 • načrtuje, izvaja in usklajuje razvoj programov in dejavnosti ZPS,
 • pripravlja predloge in pobude sprememb predpisov, strategij in drugih aktov.
 • E-mail: mojca.mikec@zveza-paraplegikov.com
 • Telefon: 031/690-319
Hana Ermenc, usklajevalka osebne asistence

Hana Ermenc

Univ. dipl. soc. del. Hana v dejavnosti Osebna asistenca skrbi za:

 • uresničevanje ciljev osebne asistence,
 • zagotavljanje izvajanja osebne asistence pri ZPS v skladu z Zakonom o osebni asistenci, drugimi predpisi in pogodbami, 
 • vodi, koordinira, usposablja in izobražuje druge delavce, ki sodelujejo pri izvajanju dejavnosti osebne asistence,
 • načrtuje, evalvira, vodi dokumentacijo osebne asistence,
 • zagotavlja poročanje o izvajanju osebne asistence državnim organom v skladu z zakonom in pogodbenimi obveznostmi ZPS,
 • pripravlja dogovore o izvajanju storitev osebne asistence in izvedbene načrte,
 • strokovno dela z uporabniki osebne asistence,
 • izvaja naloge za zagotavljanje pravilnega finančnega materialnega poslovanja ZPS na področju izvajanja osebne asistence in za smotrno in namensko porabo programskih sredstev,
 • spremlja tekočo zakonodajo o zdravstvenem, socialnem in pokojninskem varstvu, ki lahko vpliva na osebno asistenco ter po navodilih ZPS sodeluje pri njeni pripravi,
 • vodi kadrovske zadeve osebnih asistentov (vodenje delovne, kadrovske in drugih evidenc in dokumentacija, vročanje sklepov in obvestil v zvezi z zaposlovanjem, prenehanjem delovnega razmerja, o pravicah in obveznostih iz delovnega razmerja, o izrabi dopusta, glede odsotnosti in druga potrebna dela za ureditev delovnopravnih razmer z osebnimi asistenti)
 • pripravlja delovnopravno dokumentacijo, potrebno za delo osebnih asistentov,
 • sodeluje z zunanjimi organizacijami, ministrstvi in lokalnimi skupnostmi,
 • pripravlja poročila o opravljenem delu.
 • E-mail: hana@zpsasistenca.si
 • Telefon: 051/271-945
Tanja Kovačič, strokovna služba

Tanja Kovačič

Tanja Kovačič je univerzitetna diplomirana etnologinja in kulturna antropologinja. Na Zvezi paraplegikov Slovenije je sprva pet let delala kot osebna asistentka, zdaj pa dela v strokovni službi in skrbi za:

- izvajanje sklepov organov ZPS;
- išče in pridobiva sredstva za izvajanje programa ter pripravlja prijave na razpise;
- opravlja administrativna dela v programu, naloge administrativnega vodenja in koordinacije v programu;
- pripravlja razpise ter spremlja in obravnava prijave na razpise;
- sprejema uporabnike programa, jih razporeja in koordinira pri koriščenju storitev programa ali storitev ZPS;
- izračunava stroške ali prispevke uporabnikov programa in pobira takšne prispevke;
- organizira prenovo, popravila in druga vzdrževalna dela na bivalnih enotah;
- pomaga in nudi podporo uporabnikom programa;
- izvaja individualne in skupinske razgovore z uporabniki programa;
- pripravlja poročila o uporabnikih programa;
- sodeluje s financerji in pripravlja poročila financerjem;
- skrbi za baze podatkov in za zakonito varstvo in obdelavo podatkov;
- pripravlja analize za potrebe programa in delovanja ZPS ter izvaja evalvacije programa.
E-mail tanja.kovacic@zveza-paraplegikov.com

Telefon: 031/706-302

Marko Tul, arhitekt

Marko Tul

V letu 2018 je pričel z delom arhitekt Marko Tul u.d.i.a. Arhitekt Tul ima večletne izkušnje, diplomsko delo pa je leta 2004 zagovarjal pri prof. Vojtehu Ravnikarju.
V arhitekturnem biroju Ravnikar - Potokar je že v letih pred diplomo nabiral delovne izkušnje, s sodelovanjem pa nadaljeval do leta 2010. V času študija in neposredno po njem je sodeloval tudi na samostojnih projektih in natečajih ter najzračnejših merilih in namembnostih. Od objektov za zasebno kot javno rabo, do svetovanja pri opremi teh objektov. Opravljen ima tudi strokovni izpit s področja arhitekturnega projektiranja. Skrb za bivalno okolje članic in članov pokrajinskih društev Zveze paraplegikov Slovenije je v smislu priprav načrtov in drugih postopkov za želene funkcionalne prilagoditve dostopov in bivalnih prostorov, pomembna naloga arhitekta. Prav tako pa so njegovi ukrepi pomembni tudi za univerzalno funkcionalnost novih objektov javnega grajenega okolja.

E-mail: marko.tul@zveza-paraplegikov.com

Telefon: 01/43-27-414

Matej Verbajs, svetovalec za pravne in kadrovske zadeve

Matej Verbajs

Matej Verbajs kot univ. dipl. pravnik opravlja predvsem sledeče naloge:

- skrb za uresničevanje ciljev osebne asistence;
- priprava pravnih aktov in pravno svetovanje;
- usposabljanje in izobraževanje uporabnikov osebne asistence, osebnih asistentov in drugih delavcev glede pravnih vsebin;
- urejanje pravnih zadev z uporabniki osebne asistence in osebnimi asistenti ter delo z njimi;
- sodelovanje v različnih kadrovskih postopkih in postopkih prenehanja pogodb o zaposlitvi;
- priprava pravnih mnenj;
- zagotavljanje delovanja v skladu s predpisi s področja varstva osebnih podatkov;
- vodenje in urejanje vseh postopkov v zvezi z varstvom osebnih podatkov;
- naloge na področju analitike in zagotavljanja kakovosti;
- priprava poročil.

E-mail: mverbajs@zpsasistenca.si

Telefon: 031/323-641

Žiga Bajde, vodja počitnikovanja

Žiga Bajde

Žiga skrbi za počitniški Dom paraplegikov v Semiču in Pineti, hišice Čatež ter Nastanitveni center v Ljubljani. V domovih vodi razpored počitnikovanja, v Nastanitvenem centru pa skrbi za začasno nastanitev članov oziroma študentov invalidov. Hkrati skrbi še za osnovna sredstva Zveze. Delo je kar obsežno in zahtevno, saj mora skrbeti, da so objekti in njihova okolica vsak trenutek pripravljeni za sprejem gostov. Tudi od drobnih malenkosti je namreč odvisno, kako se gostje na počitnikovanju v teh domovih počutijo.

Žiga vodi tudi razpored prevozov s kombijem, službenimi osebnimi vozili in razporeja prilagojeno osebno vozilo s katerim se člani pokrajinskih društev pripravljajo na opravljanje vozniškega izpita.

E-mail: ziga.bajde@zveza-paraplegikov.com

Telefon: 041/653-640

Janko Zupan, vodja obnovitvene rehabilitacije

Janko Zupan

Janko je vodja obnovitvene rehabilitacije in pripravlja razpored članov, ki koristijo program obnovitvene rehabilitacije v slovenskih zdraviliščih in Domu paraplegikov v Pacugu.

Vodi in ureja bazo podatkov ZPS. Če hočemo uresničevati človekoljubne cilje in pomagati socialno šibkim članom, moramo dobro poznati razmere, v katerih naši člani živijo. Janko skrbi, da so podatki ažurirani in varovani.

Njegova naloga je tudi knjiženje poslovnih dogodkov v glavno knjigo za tri društva paraplegikov (DP ljubljanske pokrajine, DP severne Primorske in DP Istre in Krasa) in Dom paraplegikov.) in Dom paraplegikov.

E-mail: janko.zupan@zveza-paraplegikov.com

Telefon: 031/666-723