Zaposleni

Na voljo od ponedeljka do petka od 7. do 15. ure

Zveza paraplegikov Slovenije izvaja posebne socialne programe in dejavnost osebna asistenca. Zaposleni so v prostorih ZPS na voljo v času uradnih ur.

Špela Šušteršič, strokovni vodja za izvajanje osebne asistence

Špela Šušteršič

Univ. dipl. soc. del. Špela kot vodja osebne asistence opravlja vrsto nalog:

 • skrbi za uresničevanje ciljev osebne asistence,
 • skrbi za zagotavljanje izvajanja osebne asistence pri ZPS v skladu z Zakonom o osebni asistenci, drugimi predpisi in pogodbami, 
 • zagotavlja, da ZPS izpolnjuje pogoje za izvajalca osebne asistence po Zakonu o osebni asistenci,
 • pripravlja dogovore o izvajanju storitev osebne asistence in izvedbene načrte,
 • nadzoruje izvajanje osebne asistence pri ZPS,
 • izvaja sklepe organov ZPS glede izvajanja osebne asistence,
 • strokovno in finančno vodi osebno asistenco,
 • vodi, koordinira, usposablja in izobražuje druge delavce, ki sodelujejo pri izvajanju dejavnosti osebne asistence,
 • načrtuje razvoj osebne asistence,
 • načrtuje razvoj dejavnosti osebne asistence in njeno usklajevanje z drugimi področji socialne varnosti,
 • načrtuje razvoj preventivnih aktivnosti za zmanjševanje potreb po osebni asistenci,
 • strokovno dela z uporabniki osebne asistence,
 • izvaja naloge za zagotavljanje pravilnega finančnega materialnega poslovanja ZPS na področju izvajanja osebne asistence in za smotrno in namensko porabo sredstev,
 • spremlja tekočo zakonodajo o zdravstvenem, socialnem in pokojninskem varstvu, ki lahko vpliva na osebno asistenco ter po navodilih ZPS sodeluje pri njeni pripravi,
 • sodeluje z zunanjimi organizacijami, ministrstvi in lokalnimi skupnostmi,
 • pripravlja poročila o opravljenem delu.
 • E-mail: spela@zpsasistenca.si
Hana Ermenc, usklajevalka osebne asistence

Hana Ermenc

Univ. dipl. soc. del. Hana v dejavnosti Osebna asistenca skrbi za:

 • uresničevanje ciljev osebne asistence,
 • zagotavljanje izvajanja osebne asistence pri ZPS v skladu z Zakonom o osebni asistenci, drugimi predpisi in pogodbami, 
 • vodi, koordinira, usposablja in izobražuje druge delavce, ki sodelujejo pri izvajanju dejavnosti osebne asistence,
 • načrtuje, evalvira, vodi dokumentacijo osebne asistence,
 • zagotavlja poročanje o izvajanju osebne asistence državnim organom v skladu z zakonom in pogodbenimi obveznostmi ZPS,
 • pripravlja dogovore o izvajanju storitev osebne asistence in izvedbene načrte,
 • strokovno dela z uporabniki osebne asistence,
 • izvaja naloge za zagotavljanje pravilnega finančnega materialnega poslovanja ZPS na področju izvajanja osebne asistence in za smotrno in namensko porabo programskih sredstev,
 • spremlja tekočo zakonodajo o zdravstvenem, socialnem in pokojninskem varstvu, ki lahko vpliva na osebno asistenco ter po navodilih ZPS sodeluje pri njeni pripravi,
 • vodi kadrovske zadeve osebnih asistentov (vodenje delovne, kadrovske in drugih evidenc in dokumentacija, vročanje sklepov in obvestil v zvezi z zaposlovanjem, prenehanjem delovnega razmerja, o pravicah in obveznostih iz delovnega razmerja, o izrabi dopusta, glede odsotnosti in druga potrebna dela za ureditev delovnopravnih razmer z osebnimi asistenti)
 • pripravlja delovnopravno dokumentacijo, potrebno za delo osebnih asistentov,
 • sodeluje z zunanjimi organizacijami, ministrstvi in lokalnimi skupnostmi,
 • pripravlja poročila o opravljenem delu.
 • E-mail: hana@zpsasistenca.si
Darja Kos, tajnica

Darja Kos

Ko boste poklicali Zvezo paraplegikov Slovenije, se vam bo prijazno oglasila tajnica Darja Kos. Darja opravlja vsa tajniška dela, med drugim tudi:

 • vsa dela v zvezi s pošto;
 • sprejema, posreduje in naroča telefonske klice;
 • sprejema in odgovarja na elektronska sporočila;
 • pripravlja gradivo za seje, sestanke, piše zapisnike;
 • pripravlja in oblikuje dopise, vabila, akte, zapisnike, poročila, račune in druge listine;
 • fotokopira dopise, listine in druga gradiva;
 • sodeluje pri sprejemu novih članov;
 • arhiviranje gradiva;
 • pripravlja potne naloge in organizira službena potovanja;
 • sprejema stranke in opravlja reprezentančne naloge;
 • zbira vloge, prošnje;
 • vodi kadrovske zadeve;
 • opravlja druga tajniško-administrativna dela.

Hkrati pomaga tudi nekaterim težje gibalno oviranim referentom in opravlja tudi tajniška dela pri glasilu Paraplegik.

darja.kos@zveza-paraplegikov.com

Marko Tul, arhitekt

Marko Tul

V letu 2018 je pričel z delom arhitekt Marko Tul u.d.i.a. Arhitekt Tul ima večletne izkušnje, diplomsko delo pa je leta 2004 zagovarjal pri prof. Vojtehu Ravnikarju.
V arhitekturnem biroju Ravnikar - Potokar je že v letih pred diplomo nabiral delovne izkušnje, s sodelovanjem pa nadaljeval do leta 2010. V času študija in neposredno po njem je sodeloval tudi na samostojnih projektih in natečajih ter najzračnejših merilih in namembnostih. Od objektov za zasebno kot javno rabo, do svetovanja pri opremi teh objektov. Opravljen ima tudi strokovni izpit s področja arhitekturnega projektiranja. Skrb za bivalno okolje članic in članov pokrajinskih društev Zveze paraplegikov Slovenije je v smislu priprav načrtov in drugih postopkov za želene funkcionalne prilagoditve dostopov in bivalnih prostorov, pomembna naloga arhitekta. Prav tako pa so njegovi ukrepi pomembni tudi za univerzalno funkcionalnost novih objektov javnega grajenega okolja.

marko.tul@zveza-paraplegikov.com

Matej Verbajs, svetovalec za pravne in kadrovske zadeve

Matej Verbajs

Matej Verbajs kot univ. dipl. pravnik opravlja predvsem sledeče naloge:

- skrb za uresničevanje ciljev osebne asistence;
- priprava pravnih aktov in pravno svetovanje;
- usposabljanje in izobraževanje uporabnikov osebne asistence, osebnih asistentov in drugih delavcev glede pravnih vsebin;
- urejanje pravnih zadev z uporabniki osebne asistence in osebnimi asistenti ter delo z njimi;
- sodelovanje v različnih kadrovskih postopkih in postopkih prenehanja pogodb o zaposlitvi;
- priprava pravnih mnenj;
- zagotavljanje delovanja v skladu s predpisi s področja varstva osebnih podatkov;
- vodenje in urejanje vseh postopkov v zvezi z varstvom osebnih podatkov;
- naloge na področju analitike in zagotavljanja kakovosti;
- priprava poročil.

Žiga Bajde, vodja počitnikovanja

Žiga Bajde

Žiga skrbi za počitniški Dom paraplegikov v Semiču in Pineti, hišice Čatež ter Nastanitveni center v Ljubljani. V domovih vodi razpored počitnikovanja, v Nastanitvenem centru pa skrbi za začasno nastanitev članov oziroma študentov invalidov. Hkrati skrbi še za osnovna sredstva Zveze. Delo je kar obsežno in zahtevno, saj mora skrbeti, da so objekti in njihova okolica vsak trenutek pripravljeni za sprejem gostov. Tudi od drobnih malenkosti je namreč odvisno, kako se gostje na počitnikovanju v teh domovih počutijo.

Žiga vodi tudi razpored prevozov s kombijem, službenimi osebnimi vozili in razporeja prilagojeno osebno vozilo s katerim se člani pokrajinskih društev pripravljajo na opravljanje vozniškega izpita.

ziga.bajde@zveza-paraplegikov.com

Janko Zupan, vodja obnovitvene rehabilitacije

Janko Zupan

Janko je vodja obnovitvene rehabilitacije in pripravlja razpored članov, ki koristijo program obnovitvene rehabilitacije v slovenskih zdraviliščih in Domu paraplegikov v Pacugu.

Vodi in ureja bazo podatkov ZPS. Če hočemo uresničevati človekoljubne cilje in pomagati socialno šibkim članom, moramo dobro poznati razmere, v katerih naši člani živijo. Janko skrbi, da so podatki ažurirani in varovani.

Njegova naloga je tudi knjiženje poslovnih dogodkov v glavno knjigo za tri društva paraplegikov (DP ljubljanske pokrajine, DP severne Primorske in DP Istre in Krasa) in Dom paraplegikov.) in Dom paraplegikov.

janko.zupan@zveza-paraplegikov.com