Organi upravljanja

Skrb za celostno strategijo organizacije

Skupščina

Zvezo paraplegikov Slovenije upravlja Skupščina, ki je najvišji organ in jo sestavljajo po trije predstavniki rednih članic Zveze. Skupščina sprejema delovni program in finančni načrt, sprejema srednjeročne razvojne plane, potrjuje poročila o delu, voli druge organe upravljanja in sprejema najbolj pomembne odločitve. Skratka, Skupščina določa celostno strategijo razvoja in delovanja organizacije.

Predsednik Skupščine je Peter Robnik iz Društva paraplegikov Gorenjske, njegova namestnica pa Martina Glavič iz Društva paraplegikov Dolenjske, Bele krajine in Posavja. Za mandatno obdobje 2016-2024 sta bila izvoljena na volilni skupščini 20. avgusta 2020.

Peter Robnik
predsednik

Martina Glavič
podpredsednica

 
 

Upravni odbor

Upravni odbor je izvršilni organ Skupščine in opravlja naloge, ki jih določa statut ZPS. Upravni odbor sestavljajo: predsednik ZPS in predsedniki pokrajinskih društev, ki najbolje poznajo delovanje v svojih društvih.

Dane Kastelic, predsednik Upravnega odbora kot predsednik Zveze paraplegikov Slovenije opravlja dela predsednika v skladu s Statutom Zveze paraplegikov Slovenije, strategijo razvoja, usmeritvami Skupščine in sklepi Upravnega odbora. Ureja organizacijske, tehnične, upravne in administrativne zadeve. V skladu s potrebami neomejeno zastopa organizacijo doma in tujini.

Predsednik ima še vrsto pristojnosti in zadolžitev, najpomembnejše pa so: skrbi za realizacijo ciljev, namenov in nalog ZPS, izvršuje sklepe in odločitve organov ZPS, povezuje delo ZPS s člani in interesnimi dejavnostmi, skrbi za strokovno pomoč rednim članom in spremlja njihovo delo, vodi kadrovsko politiko, predlaga popravke programov dela in finančnih planov, vodi in sprejema zunanje delegacije in predstavnike in drugo. 

Dane Kastelic, predsednik upravnega odbora in predsednik Zveze paraplegikov Slovenije
Mirjam Kanalec, predsednica Društva paraplegikov ljubljanske pokrajine od leta 2016
Boris Klep, predsednik Društva paraplegikov Podravja od leta 2018
Matej Lednik, predsednik Društva paraplegikov jugozahodne Štajerske - 2020
Peter Robnik, predsednik Društva paraplegikov Gorenjske od leta 1988 do 2000 in od leta 2012 dalje
Jože Okoren, predsednik Društva paraplegikov Dolenjske Bele krajine in Posavja od leta 1995
Stanko Novak, predsednik Društva paraplegikov Prekmurja in Prlekije - 2012
Matej Gruden, predsednik Društva paraplegikov severne Primorske od leta 2016
Benjamin Žnidaršič predsednik Društva paraplegikov Istre in Krasa od leta 2020
Damjan Hovnik, predsednik Društva paraplegikov Koroške od leta 2006
 
 

 

Nadzorni odbor

Nadzorni odbor (NO) je organ Skupščine ZPS, ki spremlja in nadzoruje delovanje ZPS. NO po 47. in 48. členu Statuta Zveze paraplegikov Slovenije in v skladu s pravilnikom opravlja dela in naloge:

 • nadzoruje in spremlja izvajanje Statuta in drugih aktov ZPS;
 • nadzoruje in spremlja finančno-materialno poslovanje ZPS;
 • nadzoruje in spremlja delo članov in funkcionarjev ZPS;
 • nadzoruje in spremlja delo organov ZPS;
 • nadzoruje in spremlja izvajanje sklepov organov ZPS;
 • nadzoruje in spremlja uresničevanje in varstvo pravic ter interese članov;
 • nadzoruje in spremlja obveščanje članov;
 • nadzoruje in spremlja izvajanje programov ZPS
 • opozarja in zahteva odpravo morebitnih ugotovljenih nepravilnosti;
 • spremlja odpravo morebitnih ugotovljenih nepravilnosti. 

Janez Hudej, predsednik Nadzornega odbora - član DP jugozahodne Štajerske

 
 
 

Disciplinska komisija

Disciplinska komisija razrešuje:

 • spore med organi ZPS;
 • spore iz medsebojnih razmerij ZPS in člani;
 • spore med člani ZPS;
 • spore iz medsebojnih razmerij, ki jih paraplegiki urejajo v ZPS s sklepi Skupščine ZPS in drugih organov;
 • odloča o kršitvah dolžnosti, ki izhajajo iz Statuta, splošnih aktov, sklepov in pogodbe o ustanovitvi ZPS;
 • odloča o škodi, ki je povzročena in o dejstvih, ki rušijo ugled ZPS, rušijo dobre odnose med člani ZPS in člani pokrajinskih društev;
 • odloča o kršitvah pogodbenih in delovnih obveznosti delavcev ZPS.

Disciplinsko razsodišče je pri opravljanju funkcije razsojanja neodvisno in razsoja po Ustavi, Zakonu, Statutu, drugih splošnih aktih in sklepih ZPS ter v skladu z lastno vestjo in moralo.

Mirko Sintič, predsednik Disciplinske komisije - član DP Dolenjske, Bele krajine in Posavja

 
 
 

Statutarna komisija

Statutarno komisijo izvoli Skupščina kot način organizacije dela na predlog članic ZPS. Člani komisije so izmed rednih članov izvoljeni za mandatno dobo štirih let, po poteku le-te so lahko ponovno izvoljeni. Za svoje delo je Statutarna komisija odgovorna Skupščini. Statutarno komisijo sestavljajo trije člani. Predsednik postane tisti član Statutarne komisije, ki prejme najvišje število glasov.
Statutarna komisija je zadolžena za tolmačenje statuta, prilagajanje vseh aktov ZPS z veljavno zakonodajo in medsebojno skladnost aktov ZPS. Statutarna komisija lahko odloča, če sta prisotna vsaj dva člana, odločitve pa sprejema z večino prisotnih članov

Borut Sever, predsednik Statutarne komisije - član DP ljubljanske pokrajine