Prilagajanje grajenega okolja

Humano grajeno okolje odraz civilizirane družbe

Grajeno okolje, ki vsebuje vse notranje in zunanje prostore, kjer se pojavlja človek kot uporabnik, je bilo v preteklosti v skladu z ustaljeno prakso oblikovano in grajeno tako, da so bile potrebe gibalno oviranih ljudi zelo slabo, največkrat pa sploh neupoštevane.
Zavest, da so na tem področju potrebne temeljite spremembe, se je vedno bolj krepila pri invalidih, združenih v invalidskih organizacijah. Z aktivnim sodelovanjem invalidskih organizacij se je v naši družbi le začela oblikovati zavest, da je humano grajeno okolje odraz civilizirane družbe. Določene zakonske spremembe se bile odločilne pri naših prizadevanjih za gradnjo univerzalnega javnega okolja, ki mora biti enakovredno dostopno in funkcionalno za vse gibalno ovirane invalide. Vendar pa nekateri projektanti in načrtovalci predpisov še vedno ne upoštevajo dosledno. Nekatere klančine so prekratke in zato prestrme in nevarne. Še posebej na nekaterih prehodih za pešce. Veliko je tudi primerov, ko robniki pri pločnikih niso poglobljeni do nivoja cestišča.

Namen tega programa je izvajati strokovne storitve in ukrepe, ki bodo omogočali gibalno oviranim invalidom in drugim funkcionalno oviranim ljudem čimbolj enakovredne možnosti v individualnem in javnem grajenem okolju. Individualno bivalno okolje paraplegikov in tetraplegikov je prvenstveno pomemben segment programa, kjer se z realizacijami strokovnih rešitev prilagojenih prostorov in opreme ustvarjajo pogoji za neodvisno bivanje in boljšo socialno rehabilitacijo. Prilagojeno grajeno okolje mora v obsežnem naboru objektov raznih kategorij javne rabe zagotavljati, v skladu z zakonodajo, neoviran dostop, vstop in uporabo.

Globalni cilj programa: s tehničnimi metodami arhitekturne stroke in humanističnimi principi ustvarjati v individualnem in javnem grajenem okolju pogoje, ki bodo omogočali visoko stopnjo afirmacije potreb in zahtev invalidov in drugih funkcionalno oviranih ljudi na principu univerzalno funkcionalnega.

V primeru individualnih uporabnikov je postopek dela:

  • prijava in evidentiranje bivalnega problema invalida
  • posnetek situacije in definiranje projektne naloge
  • izdelava zasnove tehnične rešitve
  • izdelava dokumentacije za izvedbo del.

V primerih objektov v javnem grajenem okolju je dejavnost kompleksna:

  • sistemski ukrepi,
  • preventivni ukrepi na nivoju revizij
  • strokovna pomoč pri odpravljanju arhitekturnih ovir za subjekte na lokalnem in državnem nivoju.

Vsi, ki potrebujete nasvet strokovnjaka glede prilagoditve bivalnega okolja, da bo to čim bolj dostopno za invalide, lahko pokličete ali pišete na Zvezo paraplegikov Slovenije.