Bivalne enote

Prilagojena stanovanja za bivanje

Članom, ki nimajo urejenega svojega bivalnega okolja ali se šolajo/delajo v Ljubljani, nudimo tudi nastanitev v bivalnih enotah – v prehodnih prilagojenih stanovanjih za začasno nastanitev.

Članom pomagamo pri iskanju primernega stalnega stanovanja, pri prijavah na razpise za dodelitev neprofitnih stanovanj ipd.

Člane, ki so se zaradi različnih življenjskih okoliščin (študij, služba, neprilagojeno grajeno okolje, družinske stiske ipd.) odločili zapustiti svoje domače okolje, spodbujamo k aktivni vključenosti v novo okolje in usposabljamo za aktivno življenje. Soustvarjamo izviren delovni proces pomoči z vsakim uporabnikom, pomagamo mu pri povezovanju z drugimi organizacijami in institucijami, pri načrtovanju prostega časa in pri urejanju ter blaženju različnih stisk v novem okolju.