Bivalne enote

Prilagojena stanovanja za bivanje

Uporabnikom, ki nimajo urejenega svojega bivalnega okolja ali se šolajo/delajo v Ljubljani, nudimo možnost nastanitve v bivalnih enotah – v prehodnih prilagojenih stanovanjih za začasno nastanitev. Prav tako jim pomagamo pri iskanju primernega stalnega stanovanja, pri prijavah na razpise za dodelitev neprofitnih stanovanj ipd.

Uporabnike, ki so se zaradi različnih življenjskih okoliščin (študij, služba, neprilagojeno grajeno okolje, družinske stiske ipd.) odločili zapustiti svoje domače okolje, spodbujamo k aktivni vključenosti v novo okolje in usposabljamo za aktivno življenje. Soustvarjamo izviren delovni proces pomoči z vsakim uporabnikom, pomagamo mu pri povezovanju z drugimi organizacijami in institucijami, pri načrtovanju prostega časa in pri urejanju ter blaženju različnih stisk v novem okolju.

Za več informacij o možnostih nastanitve v bivalnih enotah ZPS nam lahko pišete na: info@zveza-paraplegikov.si ali pokličete na 01/43 27 138 ali na 031 325 217.