7. kongres - Lucignano Italija 23. maj 2012

 

FOTO-ALBUM

VII. kongres je med 23. in 25. majem 2012 potekal v italijanskem mestu Lucignano, Slovenijo pa so na kongresu zastopali: Jani Trdina, Mirjam Kanalec, Matjaž Planinc in Daniel Globokar.

Kongres je bil namenjen opredelitvi vplivov ekonomske krize na zdravstveno in rehabilitacijsko obravnavo ljudi s poškodbo hrbtenjače v državah EU.

Kratki izvlečki prispevkov kongresa ESCIF.
Maria Giulia Marini je predstavila rezultate opravljene raziskave fundacije ISTUD, v sodelovanju z ESCIF-om in Združenjem paraplegikov Italije. Raziskava je imela namen opredeliti vplive trajajoče ekonomske krize dežel EU na zdravstveno in rehabilitacijsko oskrbo ljudi po poškodbi hrbtenjače ter izvesti primerjavo z državami Evropske Unije. V raziskavi so sodelovala združenja Nizozemske, Švice, Velike Britanije, Irske Španije, Norveške, Italije, Belgije in Slovenije. Pridobivanje podatkov je potekalo v obliki strukturiranega vprašalnika ter dodatnega intervjuja s posamičnim združenjem. Raziskava je pokazala na precejšnje razlike v načinu plačevanja zdravstvenih in rehabilitacijskih storitev ter socialnih transferjev. Ocenjeno je, da je v Evropi 300.000 ljudi s poškodbo ali obolenjem hrbtenjače, s povprečno starostjo 33 let. Narašča delež bolnikov s nepoškodbeno okvaro hrbtenjače, zaskrbljujoč je tudi delež starajočih ljudi s paraplegijo in tetraplegijo.

Naslednji dan se je začel z izkušnjami štirih članic ESCIF-a, Nizozemske, Španije, Češke in Italije. Zanimiva je bila prezentacija Fransa Pennixa, predsednika organizacije Per saldo iz Nizozemske, ki združuje preko 25.000 ljudi z "osebnim računom". Ideja osebnega računa je, da oseba z oviranostjo prejme glede na svoje potrebe določeno vsoto denarja, s katero organizira svoje življenje glede na svoj življenjski stil. Ta lahko vključuje tudi zaposlitev svojega osebnega asistenta. Žal pa je ekonomska kriza pokazale zobe tudi na Nizozemskem v obliki zniževanja vsote in številu uporabnikov.

Dr. Abel Rainer iz rehabilitacijske klinike Bayreuth v Nemčiji je predstavil pogoje dela v rehabilitacijski kliniki, ki je v Nemčiji ena izmed največjih, saj letno celostno obravnava do 500 poškodovancev ali obolelih z okvaro hrbtenjače na ambulantni in hospitalni način. Izpostavil je vtis zdravstvenih strokovnjakov, da učinki ekonomske krize v pogojih bolnišnične in ambulantne obravnave za enkrat k sreči še niso vidni oziroma izraziti.

V nadaljevanju smo udeleženci kongresa sodelovali z diskusijo odprtega omizja. Obravnavali smo zanimive teze in razmišljanja o drugačnosti oziroma prizadetosti in oviranosti, vključevanju, enakih možnostih ter zagotavljanju temeljnih človeških pravic. Pomenljiv je podatek, da po raziskavah Svetovne Zdravstvene Organizacije le dva odstotka ljudi, ki so prizadeti in ovirani zaradi posledic poškodbe ali obolenja, prejme ustrezno zdravstveno oskrbo in je deležno ustrezne rehabilitacije.

Predstavnik glavnega pokrovitelja Guido Simplex je predstavil vizijo znanega proizvajalca sistemov za upravljanje vozil za ljudi z oviranostjo in prizadetostjo. Guido Simplex je uradni opremljevalec prilagoditev vozil znamk Fiat, VW, sodeluje z Mercedes Benz, s sodelovanjem z General Motorsa pa so prodrli tudi v ZDA.

Dr. Adolf Ratzka iz Inštituta za neodvisno bivanje Stockholm je predstavil organiziranost in možnosti zagotavljanja osebne asistence na Švedskem. V državi z devet milijonov prebivalcev storitve osebne asistence uporablja 16.000 uporabnikov, ki jo zagotavlja okoli 1.000 izvajalcev.

Maria Theresa Agati je predstavila osnove predpisovanja pripomočkov za bolj neodvisno bivanje in gibanje ljudem v Italiji. Napredek v tehnologiji in večja dostopnost vodita v možnost opreme s pripomočki za gospodinjstvo, prilagoditve bivalnega okolja, osebno mobilnost; hoja, vožnja, vožnja avta, sporazumevanje, osebno nego in zaščito.

Predstavnik podjetja Medicaline Rehab, ki je bilo tudi eno izmed sponzorjev kongresa, je predstavil tehnološke novosti in pripomočke predvsem na področju nevrorehabilitacije. V obliki video konference smo si ogledali vadbo hoje pod nadzorom fizioterapevta z robotskim sistemom v največji rehabilitacijski kliniki v Italiji v Milanu.

Kapka Panayotova je predstavila vizijo in organiziranost združenja ENIL, ki je usmerjeno v promocijo neodvisnosti, povezovanje ljudi z različnimi stopnjami odvisnosti in oviranosti, predvsem pa spreminjanje miselnosti ljudi v smislu mobilizacije, humanizacije, personalizacije in profesionalizacije.

Na koncu drugega dne kongresa so delegati poročali o razlikah obravnave ljudi s paraplegijo in tetraplegijo v posamičnih državah Evropske Unije. V diskusiji se je izkazalo, da žal obstajajo velike razlike v standardih obravnave, dostopnosti do posamičnih pripomočkov, organiziranosti ter pogojih dela za združenja. Države vzhodne Evrope in južnega dela Sredozemlja so v slabšem položaju v primerjavi z razvitejšimi deželami severne Evrope in Skandinavije.

Tretji dan kongresa se je začel s skupščino ESCIF-a, ki je potrdila poročila in sprejela nekaj sprememb statuta. Bistveni sta dve. Prva po novem ne omejuje več trajanja mandatov posameznikov upravnega odbora na dva mandata, druga pa dopušča članstvo več kot ene organizacije iz posamezne države. S tem se je spremenilo tudi število glasov skupščine iz enega na štiri iz posamezne države. Ker se je končal mandat blagajnika, so se za to mesto izvedle volitve. Edini kandidat za mesto blagajnika je bil Janez Trdina, ki je bil enoglasno potrjen za nadaljnja štiri leta. Zaradi neplačevanja članarine je skupščina ESCIF-a izčlanila Albanijo.

Zadnji del kongresa je bil posvečen delu in poročanju delegatov združenja ESCIF. V zaključnih mislih in predstavitvi projektov za prihodnja leta je vodstvo ESCIF-a predstavilo priporočila glede vzpostavljanja in zagotavljanja kvalitete oskrbe v zdravljenju in rehabilitaciji ljudi po poškodbi hrbtenjače v dvanajst temeljnih točkah. V priporočilih je opredeljena potreba po obravnavi poškodovancev v specializiranih rehabilitacijskih enotah, ki naj bodo akreditirane glede znanja ter pogojev dela. Smiselno bi bilo tudi dodatno izobraževanje oziroma pridobivanje specifičnih znanj, posredovano s strani strokovnjakov združenja ISCOS.

Ob zaključku je predsedstvo ESCIF-a prestavilo načrt dela in projektov za bližnjo prihodnost. Za naslednje leto je predviden kongres v juniju 2013, predvidoma ponovno v organizaciji združenja paraplegikov in tetraplegikov iz Švice.