Odstranimo ovire

 

Pred vami je obrazec s katerim lahko gradbeno inšpekcijo opozorite na arhitekturne ovire v vašem kraju. Postopek je enostaven.
V okence »Naziv in naslov objekta« vpišite podatke o objektu (kako se imenuje in kje se nahaja), v okence pod njim pa opis ovir. Na koncu obrazca lahko priložite tudi fotografijo manjše velikosti.
Sledi samo še klik na »pošlji« in obrazec s fotografijo boste avtomatsko poslali na elektronski naslov gradbene inšpekcije in Zveze paraplegikov Slovenije. Tako bomo tudi na Zvezi spremljali vaše posredovanje.
Prosimo vas, da opišete in pošljete samo verodostojne podatke tistih objektov, ki vam preprečujejo ali otežujejo gibanje.
Obvestilo predlagatelja je anonimno.

Inšpektorat RS za okolje in prostor
Vožarski pot 12
1000 Ljubljana

Telefon: (01) 420 44 88
Fax: (01) 420 44 91
e-naslov:

 

PREDLOG ZA UVEDBO INŠPEKCIJSKEGA NADZORA IN
PREKRŠKOVNEGA POSTOPKA

Zveza paraplegikov Slovenije naslovnemu organu predlaga, da na podlagi 1. odstavka 15. člena, 7. točke, 2. odstavka 15. člena, na podlagi 22. člena ter ukrepov določenih v 80. - 86. členu Gradbenega zakona (Gradbeni zakon (GZ),Uradni list RS, št. 61/17 in 72/17 – popr.) in ob uporabi določb Zakona o inšpekcijskem nadzoru (ZIN, Ur. l. RS št. 56/2002 in 26/2007) in Zakona o splošnem upravnem postopku (ZUP, Ur.l. RS, št. 24/2006-UPB2, 105/2006-ZUS-1, 126/2007, 65/2008, 47/2009 Odl. US, 48/2009 in 8/2010) uvede postopek inšpekcijskega nadzora dostopnosti grajenega okolja na objektu v javni rabi:

ter tako funkcionalno oviranim osebam zagotovi samostojen dostop, vstop in uporabo objekta brez grajenih ovir.

Gradbeni zakon v 1. odstavku 22. člena pojasnjuje univerzalno graditev in uporabo objektov ter v 2. odstavku 22. člena pojasnjuje graditev in uporabo objektov, dostopnih vsem ljudem. V 4. odstavku 22. člena Gradbeni zakon določa, da morajo biti na način iz drugega odstavka 22. člena projektirani, grajeni in se uporabljati objekti v javni rabi ali deli objektov, ki so v javni rabi in najmanj eno stanovanje na vsakih deset stanovanj in skupni deli večstanovanjskih stavb z deset in več stanovanji. 22. člen Gradbenega zakona navaja tudi morebitne izjeme in dodatna pojasnila.

Gradbeni zakon v 8. členu določa, da inšpekcijsko nadzorstvo nad izvajanjem določb Gradbenega zakona, ki se nanašajo na gradnjo za katero je predpisano gradbeno dovoljenje, opravljajo gradbeni inšpektorji.

Pravilnik o univerzalni graditvi in uporabi objektov (Uradni list RS, št. 41/18) podrobneje določa bistveno zahtevo, s katero se zagotavljata univerzalna graditev in uporaba objektov in vključuje graditev in uporabo objektov, dostopnih vsem ljudem in graditev prilagodljivih objektov.

Pravilnik npr. v 1. odstavku 4. člena določa, kateri standardi se upoštevajo pri projektiranju, gradnji, uporabi in vzdrževanju objektov, dostopnih vsem ljudem.

Pravilnik V 5. členu določa zahteve za zunanje površine objektov, dostopnih vsem ljudem ter v 6. členu določa zahteve za notranje prostore objektov, dostopnih vsem ljudem.

Generalna skupščina Združenih narodov je sprejela Konvencijo o pravicah invalidov in Izbirni protokol h Konvenciji o pravicah invalidov, ki je s strani Republike Slovenije ratificirana z Zakonom o ratifikaciji Konvencije o pravicah invalidov in Izbirnega protokola h Konvenciji o pravicah invalidov (MKPI, Ur.l. RS-MP, št. 10/2008). Že zgolj na podlagi Konvencije (9.čl.) je torej, poleg seveda zgoraj omenjenih določb Gradbenega zakona, Republika Slovenija s svojimi akti in pristojnimi organi zavezana spoštovati načelo enakopravne dostopnosti grajenega okolja in slednje uresničevati v okviru svojih možnosti in pristojnosti.

Prav tako predlagam, da se glede na težo prekrška in odgovornost investitorja oziroma lastnika objekta izreče globa v skladu s 5. alinejo 1. odstavka 98. člena Gradbenega zakona!

V skladu s prvim odstavkom 24. člena Zakona o inšpekcijskem nadzoru zahtevamo obvestilo o vaših ukrepih najkasneje po opravljenem nadzoru in sprejetem zadnjem ukrepu oziroma ustavitvi postopka.

Verjamemo, da boste v predmetnem primeru z domnevnim kršiteljem našli skupni jezik in zatrjevane kršitve zakonodaje sanirali vsem v zadovoljstvo, s tem pa zagotovili boljšo dostopnost objektov in storitev.

Files must be less than 10 MB.
Allowed file types: gif jpg jpeg png pdf rar zip.

Obvestilo predlagatelja je anonimno

Dane Kastelic
PREDSEDNIK