• Aktualni dogodki

Vlada RS je na predlog državnega svetnika Daneta Kastelica pritrdila mnenju Državnega sveta

10. Julij 2021

Vlada Republike Slovenije je na 85. redni seji na predlog državnega svetnika Daneta Kastelica pritrdila mnenju Državnega sveta Republike Slovenije k predlogu Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o pravilih cestnega prometa in povišala globe za voznike, ki nimajo dovoljenja za parkiranje na označenih parkirnih mestih za invalide, z 80 eurov na 120 €! V predlogu so tudi ustrezna pojasnila.
V mnenju Državni svet Republike Slovenije poziva Ministrstvo za infrastrukturo, da prouči podana opozorila glede parkiranja na prostorih, ki so rezervirana za invalide, in jih smiselno upošteva ob pripravi prihodnjih sprememb zakona. Hkrati poziva predlagatelja zakona in ostale kvalificirane predlagatelje amandmajev, da proučijo in kot lastnega prevzamejo ter predložijo v sprejem pristojnemu Odboru Državnega zbora RS za infrastrukturo, okolje in prostor.
Pri izdaji parkirne karte gre po oceni Državnega sveta RS za dokaj liberalno ureditev, na podlagi katere se parkirne karte izdajajo z neomejeno veljavnostjo, kar omogoča številne zlorabe (npr. uporaba parkirne karte po smrti upravičenca). Posledično temu bi kazalo ponovno proučiti veljavno zakonsko ureditev in jo spremeniti tako, da bi bila veljavnost parkirne karte za invalide časovno omejena z možnostjo vsakoletnega podaljševanja na podlagi dokazil. Ponovno bi kazalo proučiti tudi seznam upravičencev do parkirne karte in omejiti pravico do tovrstnih parkirnih kart na osebe s težjimi ali težkimi telesnimi okvarami, ki potrebujejo dostop do širših parkirnih mest. Ob tem Državni svet RS tudi opozarja, da je treba poostriti nadzor nad vozniki – spremljevalci, ki uporabljajo parkirno karto tudi, ko ne vozijo in spremljajo oseb, ki so imetnik parkirnih kart in sami ne vozijo motornega vozila, ter povečati aktivnosti za ozaveščanje javnosti glede nesprejemljivosti parkiranja na parkirnih mestih, označenih za invalide.
Državni svet RS v mnenju izpostavlja tudi opozorilo državnega svetnika Danijela Kastelica, da se invalidi kot šibkejši udeleženci cestnega prometa velikokrat soočajo s težavami pri iskanju prostega parkirnega mesta na javnih površinah, ker za njih rezervirana mesta zasedajo vozila brez veljavne parkirne karte za invalidne osebe. S ciljem večjega spoštovanja prometnih pravil oziroma odvračanja od kršitev na omenjenem področju Državni svet RS predlaga povišanje globe za voznike, ki nimajo dovoljenja za parkiranje na označenih parkirnih mestih za invalide, z 80 na 120 € (predlog amandmaja k 21. členu Predloga Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o pravilih cestnega prometa).
Ministrstvo za infrastrukturo se je seznanilo s problematiko, ki se pojavlja na področju izdaje parkirnih kart (neomejena veljavnost parkirnih kart, neupravičena uporaba parkirnih kart, premalo nadzora nad izvrševanjem določbe 67. člena Zakona o pravilih cestnega prometa), in preučilo predlog amandmaja k 21. členu predloga Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o pravilih cestnega prometa.
Glede spremembe zakonodaje na področju izdaje parkirnih kart Ministrstvo za infrastrukturo sprejema zavezo, da bo podana opozorila Državnega sveta RS upoštevalo pri pripravi prihodnje novele Zakona o pravilih cestnega prometa.
Skladno s pozivom o preučitvi in predložitvi predloga amandmaja pristojnemu delovnemu telesu Državnega zbora RS pa je Vlada RS na 81. redni seji 10. junija 2021 sprejela sklep, na podlagi katerega je podala soglasje k predlogom amandmajev, med njimi tudi k predlogu amandmaja k 21. členu predloga Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o pravilih cestnega prometa, predlaganega s strani državnega svetnika Danijela Kastelica. 
Vir: Ministrstvo za infrastrukturo