• Aktualni dogodki

Sedma redna Skupščina Zveze paraplegikov Slovenije

24. Maj 2023

Zveza paraplegikov Slovenije je 24. maja 2023 v konferenčni dvorani Doma paraplegikov v Pacugu, pripravila sedmo redno sejo Skupščine. Sejo je vodil predsednik Skupščine Peter Robnik, ki je s predlaganim dnevnim redom sejo tudi odprl. Po pregledu zadnjega zapisnika so sledila poročila Nadzornega odbora, ter Statutarne in Disciplinske komisije. Nadzorni odbor (NO) se večkrat sestane in redno spremlja poslovanje Zveze in nadzira finančno stanje. Predsednik NO Janez Hudej je v obsežnem poročilu omenil, da je revizijska hiša RIPRO dala pozitivno mnenje o Letnem poročilu, ki je skladno z revidiranimi računovodskimi izkazi in zahtevami Zakona o društvih. Vodenje poslovnih knjig in sestava letnega poročila za poslovno leto 2022 sta skladna s Slovenskim računovodskim standardom za društva (SRS 33). Sredstva so bila uporabljena za uresničevanje ciljev Zveze, opredeljenih v njenem Statutu. Poslovno leto 2022 je bilo vsebinsko uspešno, delo pa je potekalo v okvirih sprejetega Poslovnega načrta in v skladu s poslovno strategijo Zveze. Zato je Nadzorni odbor Skupščini predlagal, da potrdi revidirano Letno poročilo Zveze paraplegikov Slovenije za leto 2022.
Statutarna komisija je v letu 2022 obravnavala obstoječe akte - Pravilnik o varovanju osebnih podatkov ob spremembah področne zakonodaje, Pravilnik o bivalnih enotah Zveze in Pravilnik o pritožbenem postopku, z namenom potreb po posodobitvi oziroma uskladitvami z veljavno zakonodajo, kakor tudi potrebami Zveze, društev in članov. Posebej pa je komisija obravnavala posodobitev Statuta Zveze, kjer so spremembe potrebne zaradi uskladitve z delovanjem in potrebami Zveze.
Disciplinska komisija v letu 2022 ni obravnavala nobenih prekrškov.
Revidirano Letno poročilo za leto 2022 sta predstavila predsednik Zveze Dane Kastelic in strokovna delavka Špela Šušteršič. Poročilo na 46-ih straneh podrobno predstavlja šest posebnih socialnih programov, v katerih je zajeta kompleksna dejavnost Zveze - Skupinsko obnovitveno rehabilitacijo in terapijo PVR s CO2, Osebno asistenco, Prilagajanje grajenega okolja, Spodbujanje socialne vključenosti in samostojnega življenja invalidov, Izobraževanje in kulturno dejavnost ter Šport paraplegikov.
V poročilu je tudi podrobno prikazano Finančno poslovanje s prihodki in odhodki ter Računovodski izkazi z razčlenjenimi podatki bilance stanja na zadnji dan v letu 2022. Dejavnosti in programi ZPS so usmerjeni v zadovoljevanje specifičnih potreb paraplegikov, tetraplegikov, poročilo pa dopolnjujejo številne fotografije, grafi in tabele.
Komisija za nepremičnine in UO ZPS sta zaradi pomankanja sredstev za investicije in slabo zasedenost počitniških kapacitet naših članov, predlagala Skupščini ZPS odprodajo ene hišice v Čatežu in s kupnino prenovitev drugih dve hišic, ki sta nujno potrebni prenove. Ena je namreč že prenovljena. Vsakoletni stroški teh hišic izkazujejo veliko izgubo.
Sledila je razprava, nato pa potrditev in sprejem poročil.

Dom paraplegikov Pacug
Nadzorni svet (NS) je redno spremljal poslovanje družbe z obravnavanjem poročil uprave o izvajanju letnega poslovnega načrta in o doseženih rezultatih poslovanja. Predsednik NS Damjan Hovnik je v poročilu med drugim dodal, da je bilo sodelovanje z upravo ustrezno in skladno z zakonodajo in dobro prakso. Pripomnil je še da je bil NS ustrezno obveščen o vseh pomembnih dogodkih, ki so nujni za oceno položaja in posledic, kot tudi za vodenje družbe. NS je tudi redno spremljal uresničevanje svojih sklepov.
Poslovno poročilo za leto 2022 je predstavila direktorica doma Urša Prešeren. Poudarila je Poslanstvo, Cilje in Vizijo družbe, še posebej pa Skupinsko obnovitveno rehabilitaciji, ki sodi med najpomembnejše storitve družbe. Omenila je še Počitniški in športni turizem za invalide, Dejavnost nabave in servis medicinsko tehničnih pripomočkov. Kopališko dejavnost in Gostovanje večjih skupin, ki jih je dom gostil v letu 2022.
V poročilu so še pojasnila k računovodskim izkazom v letu 2022. Trenutni cilj Doma paraplegikov Pacug pa je pridobitev koncesije, ki bi ob kadrovskih pogojih omogočila delovanje doma tudi izven sezone.
Po seji Skupščine je bila še seja Upravnega odbora Zveze.