• Aktualni dogodki

Predstavitev posveta – Projekt Vključen svet

10. Marec 2023

Državni svet Republike Slovenije, Zveza paraplegikov Slovenije, Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti ter Zavod RS za zaposlovanje, so 10. marca 2023 v dvorani Državnega sveta pripravili posvet na temo Vključen svet. Pred posvetom je udeležence pozdravil in nagovoril predsednik Državnega sveta Marko Lotrič in med drugim omenil, da so v Konvenciji o pravicah invalidov, ki jo je Slovenija ratificirala 2008, zapisane številne pravice invalidov, o katerih pogosto slišimo, ni pa nujno, da jih tudi razumemo in zavestno ter družbeno odgovorno udejanjamo. Omenil je še, da državni svetnik Danijel Kastelic kot paraplegik iz lastnih izkušenj dobro pozna izzive izobraževalnega sistema in trga delovne sile za invalide.
V nadaljevanju je poudaril, da si je in si bo Državni svet vedno prizadeval, da invalidi svoje pravice na različnih področjih uresničijo v celoti in da živijo čim bolj polno življenje. Vedno je prvi korak tisti, ki je najbolj prelomen in pri katerem potrebujemo največ podpore. Projekt Vključen svet ima to podporo že zagotovljeno.
»Ravno v tej stavbi – stavbi parlamenta - bi se morali še posebej zavedati vloge, ki jo lahko z namenom soustvarjanja pravične družbe, zagotavljanja večje socialne vključenosti in zmanjšanja diskriminacije pri zaposlovanju, odigrata država in njeni politični odločevalci.
Državni svet je in bo tudi v prihodnje s ponosom del te pomembne zgodbe, ki jo bomo družno začeli pisati na današnji dan,« je še dodal predsednik.
Posvet je vodil
predsednik Komisije Državnega sveta za socialno varstvo, delo, zdravstvo in invalide in predsednik Zveze paraplegikov Slovenije Dane Kastelic, predstavila pa Alenka Vidic Praprotnik -  o28 komunikacijska skupina.
Dane Kastelic -
»Vključevanje na trg dela in v delovne procese je za vse ljudi, tudi za invalide, pomembno na več ravneh. Z zaposlitvijo poskrbimo za finančno neodvisnost, kar pomeni, da nismo odvisni od družine in od državnih transferjev. Skupaj s finančno stabilnostjo pride tudi samostojnost pri odločanju o vseh aspektih življenja. Služba daje človeku priložnost, da uporabi svoja znanja in veščine, se dokaže pri opravljanju delovnih obveznosti in pozitivno gradi občutek lastne vrednosti. Nobenih razlogov ni, da invalidne osebe v sodobni demokratični in tehnološko napredni družbi, kot je naša, ne bi aktivno in pravično prispevale k proizvodnim procesom in delovnim okoljem. Skrajni čas je, da vsi deležniki v procesu zaposlovanja invalidov stopimo skupaj in začnemo uresničevati našo skupno vizijo demokratične in vključujoče družbe.«
Alenka Vidic Praprotnik - »Ta približno 15 % velika skupina ljudi predstavlja velik in pogosto spregledan nabor talentov. Z ustvarjanjem vključujočih delovnih mest lahko podjetja to dejstvo izkoristijo. Končno je vključevanje invalidov v delo tudi stvar družbene odgovornosti. Z zagotavljanjem enakih zaposlitvenih možnosti za invalide lahko podjetja prispevajo k spodbujanju socialne vključenosti in zmanjšanju diskriminacije. To pa pomaga ustvariti bolj pravično družbo za vse, kar nam je vsem cilj.«
Predstavitve pogledov in vlog glavnih partnerjev projekta:
Greta Metka Barbo Škerbinc
, v.d. generalne direktorice Zavoda RS za zaposlovanje. 
»Zavod je pomemben deležnik na področju pomoči invalidom predvsem z vidika zaposlitvene rehabilitacije in vključevanja invalidov na trg dela. Za uresničitev izjemno velikega potenciala te skupine zelo različnih posameznikov potrebujemo celoten spekter oziroma nabor rešitev ter storitev in predvsem stabilno podporno mrežo, ki omogoča kakovostno vključevanje invalidov na trg dela. Pomemben del te mreže predstavljajo rehabilitacijski svetovalci Zavoda, ki nudijo invalidom strokovno in celovito podporo pri vključevanju na trg dela, prav zato je  izvajanje Zakona o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov del temeljne dejavnosti Zavoda. Prav zato bomo z znanjem in izkušnjami naših strokovnih sodelavcev aktivno sodelovali tudi v projektu Vključen svet  ter naše aktivnosti za povečanje zaposljivosti invalidov povezovali še z drugimi ključni deležni na trgu dela Obenem pa se pridružujemo tudi medijski kampanji za lažje vključevanje te ranljive skupine na trg dela."
Helena Porenta, podsekretarka, Direktorata za invalide Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti. »Posebno pozornost v družbeni razpravi o vključenosti moramo vedno nameniti bolj ranljivim v naši družbi. Zato na ministrstvu pozdravljamo osveščevalno in povezovalno vlogo projekta Vključen svet, ki krepi sistem vključevanja invalidov na trg dela. Zaposlitev omogoča finančno neodvisnost, socialno integracijo in izpolnjevanje ambicij, vse to pa je izjemnega pomena za slehernika. Vsak mora imeti možnost biti vključen. Biti vključen pomeni izkoristiti osebni potencial, sodelovati v različnih segmentih družbe in nenazadnje osebno rast ter družbeno kohezijo.«
Nina Ličar, pravna služba Gospodarske zbornice Slovenije. »Delodajalci smo nedvomno zainteresirani za odpravo birokratskih ovir pri zaposlovanju invalidov in za vzpostavitev preglednega, transparentnega in celostnega pristopa na področju zaposlovanja invalidov. Zato upamo, da bo projekt prinesel nadaljnje korake k ureditvi ustreznih in preglednih pravnih podlag, izobraževanja in sodelovanja ključnih akterjev na področju zaposlovanja invalidov z namenom krepitve zadovoljstva in sinergije med vsemi deležniki procesa in s ciljem čim večjega vključevanja usposobljenih invalidov v zdrava delovna okolja.
Gal Jakič - paralimpijec in podjetnik - »Moje izkušnje, tako s stališča delojemalca kot lastnika podjetja so, da je zaposlovanje invalidov pomemben vidik družbenega vključevanja invalidov. Pozitivna diskriminacija pri zaposlovanju invalidov vsekakor prispeva k večji stopnji zaposlenosti invalidov. Hkrati pa je treba na tem področju priznati, da je sistem dober - ni pa idealen. Če so mehanizmi zaposlovanja invalidov v precejšnji meri že izdelani, je potrebno okrepiti zavedanje o specifikah ter z informacijami opolnomočiti tako delodajalce kot delojemalce. Na žalost je danes še vedno prepogost pojav, da se kadrovski oddelki podjetij za informacije o olajšavah in ugodnostih, ki izvirajo iz zaposlitve osebe z oviranostjo, še vedno obračajo na delojemalca in njegove/njene pretekle izkušnje na trgu dela.«
V razpravi so pomembnost posvetu dali številni udeleženci, predvsem pa člani lokalnih društev Zveze paraplegikov Slovenije.

Projekt, Vključen svet, predstavlja začetek dolgoročne kampanje vključevanja invalidov na trg delovne sile, posvet pa predstavlja izhodiščno točko za začetek osveščanja ključnih deležnikov in splošne javnosti.
Aktivnosti letošnje kampanje "Vsi drugačni, vsi s potenciali" se bodo odvijale vse do konca maja, ko bodo javnosti predstavljeni tudi rezultati raziskave področja zaposlovanja invalidov v Sloveniji.
Foto: Benjamin Beci - Fixmedia