• Aktualni dogodki

Osma redna seja Skupščine Zveze paraplegikov Slovenije

22. Junij 2020

V prostorih Doma paraplegikov Pacug je 22. junija 2020 potekala 8. redna seja Skupščine Zveza paraplegikov Slovenije. Vodila jo je predsednica Mirjam Kanalec.
Po pregledu zapisnika in realizaciji sklepov so za leto 2019 poročali:
Predsednica Nadzornega odbora Ivana Gornik - Zveza je v letu 2019 poslovala v skladu z računovodskimi standardi s SRS–33. Poslovanje je bilo programsko zelo uspešno, delo Zveze pa je potekalo v okvirih sprejetega poslovnega načrta. NO  je skupščini predlagal, da revidirano letno poročilo Zveze za leto 2019 potrdi.
Predsednik Disciplinske komisije Bojan Lukežič - Disciplinska komisija, ki rešuje spore med članicami zveze in Zvezo se v letu 2019 ni sestala, saj za to ni bilo vzroka.
Predsednik Statutarne komisije Borut Sever – Statutarna komisija je delo opravljala korespondenčno, gradivo in stališča pa izmenjevala v elektronski obliki. Obravnavala je tudi problematiko prestopanja članov med lokalnimi društvi, strokovno pravno pomoč pa je nudil tudi Matej Verbajs iz CNVOS. Sever je predlagal tudi uskladitev statuta Zveze z Zakonom o nevladnih organizacijah, ki so potrebne, da Zveza ohrani status nevladne organizacije v javnem interesu.
Sledila je predstavitev izredno obsežnega in s fotografijami, grafi ter tabelami  opremljenega revidiranega letnega poročila Zveza za leto 2019, ki obsega kar 63 strani. Poročilo so predstavili: strokovni delavki Zveze Špela Šušteršič in Urška Rendulić ter predsednik Dane Kastelic, podrobno pa predstavlja celostno dejavnost Zveze po sklopih: Osnovni podatki, Poslanstvo, Razvojna vizija, Pravni status, Članice in članstvo, Področje delovanja Vodenje in upravljanje, Poslovno poročilo predsednika, Računovodski izkazi, Poročilo revizorja, Poročilo Nadzornega odbora in različna pojasnila. Priprava poročila je bila zaradi koronavirusa nekoliko bolj zapletena, vendar smo s sodobno tehnologijo tudi to težavo rešili.  

Dom paraplegikov Pacug - središču zdravja in počitnic
Predsednik Nadzornega sveta
Damjan Hovnik – NS je skladno s svojo temeljno nalogo nadzora nad vodenjem poslov družbe spremljal in obravnaval njeno poslovanje letu 2019. NS ocenjuje, da je bilo sodelovanje z upravo ustrezno in skladno z zakonodajo in dobro prakso.
Direktor Doma paraplegikov Pacug Marko Ferluga je predstavil poslovno poročilo za leto 2019, pregled dela organov Zveze paraplegikov Slovenije v mandatnem obdobju 2016-2020 pa predsednica skupščine Mirjam Kanalec in predsednik Zveze Dane Kastelic.