• Aktualni dogodki

Izplačilo enkratnega solidarnostnega dodatka

14. Maj 2020

Izplačilo enkratnega solidarnostnega dodatka za prejemnike nadomestil iz invalidskega zavarovanja, ki delajo krajši delovni čas in so na začasnem čakanju na delo oziroma so odsotni z dela zaradi višje sile

Na spletni strani Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje so 11. maja 2020 zapisali, da so na na podlagi Zakona o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 (ZIUZEOP) in omilitev njenih posledic do izplačila enkratnega solidarnostnega dodatka dodatno upravičeni tudi:
- prejemniki nadomestil iz invalidskega zavarovanja, ki delajo krajši delovni čas;
- so na začasnem čakanju na delo oziroma so odsotni z dela zaradi višje sile;
- imajo stalno prebivališče v Republiki Sloveniji:
- enkratnega solidarnostnega dodatka niso prejeli na kakšni drugi podlagi ZIUZEOP.
Enkratni solidarnostni dodatek se skladno z novim desetim odstavkom 58. člena ZIUZEOP izplača le v primeru, če so hkrati izpolnjeni vsi štirje prej navedeni pogoji.
Poleg navedenih pogojev pa mora biti za upravičenost do izplačila enkratnega solidarnostnega dodatka izpolnjen tudi dodatni peti pogoj, to je pogoj cenzusa, ki se ugotovi na naslednji način:
V postopku ugotavljanja upravičenosti do izplačila enkratnega solidarnostnega dodatka se nadomestilo iz invalidskega zavarovanja najprej preračuna na polni delovni čas, k preračunanemu znesku pa se nato prištejejo še morebitni drugi zneski, ki jih uživalec nadomestila iz invalidskega zavarovanja prejema pri Zavodu za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije (v nadaljevanju zavod), in sicer sta to:
- 20 % predčasne pokojnine ali 40 % starostne pokojnine
- in/ali drugo nadomestilo iz invalidskega zavarovanja.
Uživalcu nadomestila iz invalidskega zavarovanja se enkratni solidarnostni dodatek izplača, če vsota preračunanega zneska nadomestila in morebitnih prej navedenih drugih prejemkov, ki jih izplačuje zavod, ne preseže 700,00 EUR.
V primeru, da je izpolnjenih vseh pet pogojev, se določi še višina izplačila enkratnega solidarnostnega dodatka, in sicer se enkratni solidarnostni dodatek izplača v sorazmernem delu zneska, ki je določen v tretjem odstavku 57. člena ZIUZEOP (ESDU), to je odvisno od obsega krajšega delovnega časa, za katerega se izplačuje nadomestilo iz invalidskega zavarovanja.
Glede na to, da zavod ne razpolaga s podatki, katerim prejemnikom nadomestil iz invalidskega zavarovanja, ki delajo krajši delovni čas, je zaradi epidemije COVID-19 odrejeno začasno čakanje na delo oziroma so bili odsotni z dela zaradi višje sile, prav tako pa ne obstaja uradna evidenca, iz katere bi lahko zavod pridobil podatke po uradni dolžnosti, bo zavod lahko upravičencem izplačal pripadajoči solidarnostni dodatek izključno na podlagi posamične vloge upravičenca. Vloga je že na voljo na spletni strani zavoda (OBRAZCI). Vlogo je treb oddati najkasneje do 30. junija 2020 skupaj z vsemi ustreznimi dokazili o odrejenem čakanju delavca na začasno delo oz. drugo dokazilo o upravičeni odsotnosti z dela zaradi višje sile kadarkoli v obdobju od 13. marca 2020 do 31. maja 2020.
Uživalec nadomestila, ki izpolnjuje vse zahtevane pogoje za izplačilo dodatka, lahko vlogo odda:
- preko storitve zavoda eVloge za VSE, kjer je pripravljena možnost oddaje vloge preko mobilnega telefona, pri čemer ni potrebna uporaba digitalnega podpisa (eVloga 10320-11-1-J):
preko portala Moj eZPIZ, pri katerem je obvezna uporaba digitalnega podpisa, (Moj eZPIZ).
- po pošti, na naslov ZPIZ, Kolodvorska 15, 1000 Ljubljana ali
- v nabiralnike ob vhodu v prostorih zavoda, do ponovne vzpostavitve osebnega prejemanja vlog.
Zavod bo o upravičenosti do izplačila enkratnega solidarnostnega dodatka obvestil vse prejemnike nadomestila iz invalidskega zavarovanja, ki bodo podali vlogo.
Enkratni solidarnostni dodatek bo prejemnikom nadomestil iz invalidskega zavarovanja, ki delajo krajši delovni čas in ki bodo do le-tega upravičeni, zavod izplačal v enem od naslednjih mesecev po vložitvi vloge upravičenca.
Znesek izplačanega dodatka se ne bo upošteval v dohodek uživalca za uveljavljanje pravic po predpisih, ki urejajo socialno varstvene prejemke in ne bo podlaga za rubež na podlagi sklepov o izvršbi, izdanih po Zakonu o izvršbi in zavarovanju ali po Zakonu o davčnem postopku, z izjemo preživninskih izvršilnih naslovov. Znesek enkratnega solidarnostnega dodatka ne bo podlaga za obračun dohodnine ter prispevka za obvezno zdravstveno zavarovanje.
Vsi prejemniki enkratnega solidarnostnega dodatka bodo s strani zavoda prejeli tudi obvestilo o nakazilu prejemkov.
ZPIZ