• Aktualni dogodki

18. člen Zakona o spodbujanju razvoja turizma

22. November 2022

18. člen Zakona o spodbujanju razvoja turizma:

http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO6452

(1) Plačila turistične takse in posledično promocijske takse so oproščeni:
- osebe na podlagi predložitve fotokopije odločbe pristojnega organa, iz katere je razvidno, da je pri zavarovancu ugotovljena invalidnost oziroma telesna okvara, ali fotokopije potrdila oziroma izvedenskega mnenja pristojne komisije o ugotavljanju invalidnosti oziroma telesni okvari, ali na podlagi članske izkaznice invalidske organizacije.