DOGODEK

Svetovno prvenstvo - parastrelstvo

Datum:
17. 09. 2023
-
29. 09. 2023

Kraj: 

Lima

Svetovno prvenstvo v parastrelstvu v Limi - Peru