Usposabljanje invalidov za samopomoč in drugih oseb za delo z invalidi

Preprečevanje in blaženje posledic invalidnosti

V tem sklopu programa:

  • nudimo strokovno in peer to peer svetovanje ter podporo pri soočanju z invalidnostjo po vrnitvi v domače okolje: pomoč za samostojno aktivno življenje članov po vrnitvi v domače okolje, pomoč pri izboljševanju kakovosti življenja, blaženju socialnih in psihičnih posledic invalidnosti, pomoč pri usposabljanju za samostojno življenje in razvijanju delovnih navad, pomoč pri vključevanju v okolje, nudenje opore v osebni stiski, pri reševanju vsakodnevnih težav, pri osvajanju zdravih življenjskih navad, pri vzpostavljanju socialne mreže ipd.;
  • usposabljamo peer to peer svetovalce (paraplegike in tetraplegike ter svojce) za pomoč in oporo svojim kolegom in drugim svojcem. Organiziramo predavanja o komunikaciji, vzpostavljanju odnosa, vstopanju v družinske odnose, o varovanju osebnih podatkov in etičnih načelih v socialnem varstvu;
  • organiziramo srečanja novih članov in njihovih svojcev ter bolj izkušenih članov z namenom izmenjave izkušenj, nudenja opore ter preprečevanja in blaženja posledic invalidnosti;
  • obiskujemo nove in socialno izključene člane na domu in jim nudimo svetovanje in podporo;
  • iščemo, usposabljamo in organiziramo delo prostovoljcev in javnih delavcev za večjo socialno vključenost starejših in druženje s starejšimi člani;
  • informiramo paciente in njihove svojce še v času medicinske rehabilitacije na URI-Soča, t.i. Info točke, ki jih mesečno organiziramo z namenom podpore, priprave na življenje po vrnitvi v domače okolje. Informiranje in svetovanje svojcem na podlagi dragocenih izkušenj članov;
  • izobražujemo člane in njihove socialne mreže s strani medicinske stroke (urologija in plastična kirurgija) po celi Sloveniji z namenom zmanjševanja posledic nepravilnega postopanja v z zvezi z odvajanjem vode in preprečevanjem ran;
  • usposabljamo invalide in druge za nudenje pomoči;
  • povezujemo se z lokalno skupnostjo za podporo novemu načinu življenja invalida v domačem okolju; sodelujemo z institucijami in službami v lokalni skupnosti za čim prejšnjo in čim bolj kakovostno vključitev člana nazaj v svojo lokalno mrežo z namenom osveščanja njegovega okolja in preprečevanja posledic invalidnosti.