Odstranimo ovire

ter tako funkcionalno oviranim osebam zagotovi samostojen dostop, vstop in uporabo objekta brez grajenih ovir.

Gradbeni zakon v 1. odstavku 22. člena pojasnjuje univerzalno graditev in uporabo objektov ter v 2. odstavku 22. člena pojasnjuje graditev in uporabo objektov, dostopnih vsem ljudem. V 4. odstavku 22. člena Gradbeni zakon določa, da morajo biti na način iz drugega odstavka 22. člena projektirani, grajeni in se uporabljati objekti v javni rabi ali deli objektov, ki so v javni rabi in najmanj eno stanovanje na vsakih deset stanovanj in skupni deli večstanovanjskih stavb z deset in več stanovanji. 22. člen Gradbenega zakona navaja tudi morebitne izjeme in dodatna pojasnila.

Gradbeni zakon v 8. členu določa, da inšpekcijsko nadzorstvo nad izvajanjem določb Gradbenega zakona, ki se nanašajo na gradnjo za katero je predpisano gradbeno dovoljenje, opravljajo gradbeni inšpektorji.

Pravilnik o univerzalni graditvi in uporabi objektov (Uradni list RS, št. 41/18) podrobneje določa bistveno zahtevo, s katero se zagotavljata univerzalna graditev in uporaba objektov in vključuje graditev in uporabo objektov, dostopnih vsem ljudem in graditev prilagodljivih objektov.

Pravilnik npr. v 1. odstavku 4. člena določa, kateri standardi se upoštevajo pri projektiranju, gradnji, uporabi in vzdrževanju objektov, dostopnih vsem ljudem.

Pravilnik V 5. členu določa zahteve za zunanje površine objektov, dostopnih vsem ljudem ter v 6. členu določa zahteve za notranje prostore objektov, dostopnih vsem ljudem.

Generalna skupščina Združenih narodov je sprejela Konvencijo o pravicah invalidov in Izbirni protokol h Konvenciji o pravicah invalidov, ki je s strani Republike Slovenije ratificirana z Zakonom o ratifikaciji Konvencije o pravicah invalidov in Izbirnega protokola h Konvenciji o pravicah invalidov (MKPI, Ur.l. RS-MP, št. 10/2008). Že zgolj na podlagi Konvencije (9.čl.) je torej, poleg seveda zgoraj omenjenih določb Gradbenega zakona, Republika Slovenija s svojimi akti in pristojnimi organi zavezana spoštovati načelo enakopravne dostopnosti grajenega okolja in slednje uresničevati v okviru svojih možnosti in pristojnosti.

Prav tako predlagam, da se glede na težo prekrška in odgovornost investitorja oziroma lastnika objekta izreče globa v skladu s 5. alinejo 1. odstavka 98. člena Gradbenega zakona!

Verjamemo, da boste v predmetnem primeru z domnevnim kršiteljem našli skupni jezik in zatrjevane kršitve zakonodaje sanirali vsem v zadovoljstvo, s tem pa zagotovili boljšo dostopnost objektov in storitev.

Files must be less than 10 MB.
Allowed file types: gif jpg jpeg png pdf rar zip.

Obvestilo predlagatelja je anonimno

Dane Kastelic
PREDSEDNIK