• Aktualni dogodki

Uveljavljanje pravic do socialnega vključevanja

4. Julij 2022

Od julija 2022 dalje lahko invalidne osebe pridobite pravico do socialnega vključevanja. Ta je namenjena usposabljanju za samostojno življenje, vse življenjskemu učenju, prebivanju s podporo in ohranjanju socialne vključenosti starejših invalidov.
Začelo se je namreč uporabljati tretje poglavje zakona o socialnem vključevanju invalidov, ki določa socialno vključevanje invalidov v skupnost. Državni zbor je zakon sprejel aprila 2018, poglavje pa bi moralo stopiti v veljavo prvega januarja letos, a je začetek uporabe decembra lani spremenil deseti protikoronski zakon.
Storitve socialnega vključevanja omogočajo bolj neodvisno življenje invalidov, izražanje lastne volje in želja ter njihovo vključevanje v ožje in širše družbeno okolje. Invalidi, njegov zakoniti zastopnik ali skrbnik mora vlogo za pridobitev pravice do storitev socialnega vključevanja vložiti na centru za socialno delo. Center bo na to lahko izdal odločbo, s katero bo priznal pravico do storitev socialnega vključevanja. Na odločbo pa se invalid lahko tudi pritoži.
Ostale določbe zakona, ki so med drugim razširile krog invalidov na osebe s hudimi avtističnimi motnjami, določile pravico prejemati nadomestilo za invalidnost ter pravico do dodatka za pomoč in postrežbo. Po pokojninskem zakonu, pa veljajo od januarja 2019.
Zakon o socialnem vključevanju invalidov (ZSVI) je objavljen v Uradnem listu RS, št. 30/2018, z dne 26. 4. 2018:  https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina?urlid=201830&stevilka=134