Odstranimo ovire

Odstranimo ovire
Pred vami je obrazec s katerim lahko gradbeno inšpekcijo opozorite na arhitekturne ovire v vašem kraju. Postopek je enostaven.
V okence »Naziv in naslov objekta« vpišite podatke o objektu (kako se imenuje in kje se nahaja), v okence pod njim pa opis ovir. Na koncu obrazca lahko priložite tudi fotografijo manjše velikosti.
Sledi samo še klik na »pošlji« in obrazec s fotografijo boste avtomatsko poslali na elektronski naslov gradbene inšpekcije in Zveze paraplegikov Slovenije. Tako bomo tudi na Zvezi spremljali vaše posredovanje.
Prosimo vas, da opišete in pošljete samo verodostojne podatke tistih objektov, ki vam preprečujejo ali otežujejo gibanje.
Obvestilo predlagatelja je anonimno.


Inšpektorat RS za okolje in prostor
Vožarski pot 12
1000 Ljubljana
Telefon: (01) 420 44 88
Fax: (01) 420 44 91
e-naslov:PREDLOG ZA UVEDBO INŠPEKCIJSKEGA NADZORA IN
PREKRŠKOVNEGA POSTOPKASpodaj podpisani naslovnemu organu predlagam, da na podlagi 26. čl. in 1. tč. 1. odst. 150. čl. Zakona o graditvi objektov (ZGO-1, Ur.l. RS, št. 110/2002 in spremembe), in ob uporabi določb Zakona o inšpekcijskem nadzoru (ZIN, Ur. l. RS št. 56/2002 in 26/2007) in Zakona o splošnem upravnem postopku (ZUP, Ur.l. RS, št. 24/2006-UPB2, 105/2006-ZUS-1, 126/2007, 65/2008, 47/2009 Odl.US, 48/2009 in 8/2010) uvede postopek inšpekcijskega nadzora dostopnosti grajenega okolja na objektu v javni rabi:


Naziv in naslov objekta:


in inšpekcijskemu zavezancu določi rok za odpravo sledečih, z moje strani ugotovljenih nepravilnosti:


ter tako funkcionalno oviranim osebam zagotovi samostojen dostop, vstop in uporabo objekta brez grajenih ovir.


ZGO-1 v 17. čl. določa, da morajo vsi objekti v javni rabi zagotavljati funkcionalno oviranim osebam dostop, vstop in uporabo brez grajenih in komunikacijskih ovir. Isti predpis v 26. čl. določa, da inšpekcijsko nadzorstvo nad izvajanjem določb ZGO-1, ki se nanašajo na gradnjo, opravljajo gradbeni inšpektorji.


Pravilnik o zahtevah za zagotavljanje neoviranega dostopa, vstopa in uporabe objektov v javni rabi ter večstanovanjskih stavb (Pravilnik, Ur. l. št. 97/2003 in 77/209 Odl.US: U-I-138/08-9), ki v 2. odst. 6. čl. določa, da morajo biti neoviran dostop, vstop in uporaba objektov, ki morajo biti brez ovir, zagotovljeni z izdelavo projektne dokumentacije, z izdajo gradbenih dovoljenj za takšne objekte, z gradnjo oziroma izvajanjem del ter vzdrževanjem takšnih objektov. Pravilnik v 3. čl. določa, da se šteje, da je zagotovljen neoviran dostop, vstop in uporaba objekta, ki mora biti brez ovir, če sta dostop do njega in vstop vanj brez grajenih in komunikacijskih ovir in če je funkcionalno oviranim osebam v njem omogočen samostojen in varen dostop do prostorov, ki so namenjeni javni rabi in uporaba teh prostorov.

Generalna skupščina Združenih narodov je sprejela Konvencijo o pravicah invalidov in Izbirni protokol h Konvenciji o pravicah invalidov, ki je s strani Republike Slovenije ratificirana z Zakonom o ratifikaciji Konvencije o pravicah invalidov in Izbirnega protokola h Konvenciji o pravicah invalidov (MKPI, Ur.l. RS-MP, št. 10/2008). Že zgolj na podlagi Konvencije (9.čl.) je torej, poleg seveda zgoraj omenjenih določb ZGO-1, Republika Slovenija s svojimi akti in pristojnimi organi zavezana spoštovati načelo enakopravne dostopnosti grajenega okolja in slednje uresničevati v okviru svojih možnosti in pristojnosti.

Prav tako predlagam, da se glede na težo prekrška in odgovornost investitorja oziroma lastnika objekta izreče globa v skladu s 6. točko 1. odstavka 164. člena ZGO-1!

Verjamemo, da boste v predmetnem primeru z domnevnim kršiteljem našli skupni jezik in zatrjevane kršitve zakonodaje sanirali vsem v zadovoljstvo, s tem pa zagotovili boljšo dostopnost objektov in storitev!


Priloga - slika (v .jpg ali . gif formatu, do 10MB):Obvestilo predlagatelja je anonimno

Dane Kastelic
PREDSEDNIK