Zaposleni

Na voljo od ponedeljka do petka od 7. do 15. ure

Zveza paraplegikov Slovenije izvaja posebne socialne programe in dejavnost osebna asistenca. Zaposleni so v prostorih ZPS na voljo v času uradnih ur.

Veronika Starič, finančno računovodstvo

Veronika Starič

Veronika vodi finančno računovodstvo za tri društva paraplegikov (DP ljubljanske pokrajine, DP severne Primorske in DP Istre in Krasa) in Dom paraplegikov.

veronika@zveza-paraplegikov.com

Žiga Bajde, vodja počitnikovanja

Žiga Bajde

Žiga skrbi za počitniški Dom paraplegikov v Semiču in Pineti, hišice Čatež ter Nastanitveni center v Ljubljani. V domovih vodi razpored počitnikovanja, v Nastanitvenem centru pa skrbi za začasno nastanitev članov oziroma študentov invalidov. Hkrati skrbi še za osnovna sredstva Zveze. Delo je kar obsežno in zahtevno, saj mora skrbeti, da so objekti in njihova okolica vsak trenutek pripravljeni za sprejem gostov. Tudi od drobnih malenkosti je namreč odvisno, kako se gostje na počitnikovanju v teh domovih počutijo.

Žiga vodi tudi razpored prevozov s kombijem, službenimi osebnimi vozili in razporeja prilagojeno osebno vozilo s katerim se člani pokrajinskih društev pripravljajo na opravljanje vozniškega izpita.

ziga.bajde@zveza-paraplegikov.com

Janko Zupan, vodja obnovitvene rehabilitacije

Janko Zupan

Janko je vodja obnovitvene rehabilitacije in pripravlja razpored članov, ki koristijo program obnovitvene rehabilitacije v slovenskih zdraviliščih in Domu paraplegikov v Pacugu.

Vodi in ureja bazo podatkov ZPS. Če hočemo uresničevati človekoljubne cilje in pomagati socialno šibkim članom, moramo dobro poznati razmere, v katerih naši člani živijo. Janko skrbi, da so podatki ažurirani in varovani.

Njegova naloga je tudi knjiženje poslovnih dogodkov v glavno knjigo za tri društva paraplegikov (DP ljubljanske pokrajine, DP severne Primorske in DP Istre in Krasa) in Dom paraplegikov.) in Dom paraplegikov.

janko.zupan@zveza-paraplegikov.com

Darja Kos, tajnica

Darja Kos

Ko boste poklicali Zvezo paraplegikov Slovenije, se vam bo prijazno oglasila tajnica Darja Kos. Darja opravlja vsa tajniška dela, med drugim tudi:

 • vsa dela v zvezi s pošto;
 • sprejema, posreduje in naroča telefonske klice;
 • sprejema in odgovarja na elektronska sporočila;
 • pripravlja gradivo za seje, sestanke, piše zapisnike;
 • pripravlja in oblikuje dopise, vabila, akte, zapisnike, poročila, račune in druge listine;
 • fotokopira dopise, listine in druga gradiva;
 • sodeluje pri sprejemu novih članov;
 • arhiviranje gradiva;
 • pripravlja potne naloge in organizira službena potovanja;
 • sprejema stranke in opravlja reprezentančne naloge;
 • zbira vloge, prošnje;
 • vodi kadrovske zadeve;
 • opravlja druga tajniško-administrativna dela.

Hkrati pomaga tudi nekaterim težje gibalno oviranim referentom in opravlja tudi tajniška dela pri glasilu Paraplegik.

darja.kos@zveza-paraplegikov.com

Tatjana Podlogar, knjigovodja

Tatjana Podlogar

Vodi in ureja vse, kar za uspešno poslovanje ZPS sodi v plačilni promet. Delo je obsežno, med drugim pa vključuje:

 • uresničevanje ciljev ZPS, opredeljenih v Statutu in izvajanje sklepov organov;
 • vpisovanje fakture v knjigo prejetih in izdanih računov;
 • skrb za likvidacijo faktur in plačil, izvaja vsa plačila preko transakcijskega računa po odredbi odredbodajalca;
 • kontrolira skladnost dobavnic in prejetih računov;
 • pripravlja obrazce za izplačila v zvezi s finančnim poslovanjem;
 • pomaga pri izvedbi inventure;
 • pomaga pri opravljanju drugih del v administraciji in računovodstvu;
 • sodeluje z računovodskim servisom;
 • skrbi za izdajanje zahtevkov in refundacije;
 • sprejema stranke in opravlja reprezentančne naloge;
 • opravlja druge naloge po navodilih odredbodajalca

Ob odsotnosti tajnice opravlja tajniška dela in med drugim piše tudi zapisnike. Opravlja pa tudi vrsto drugih priložnostnih del.

tatjana@zveza-paraplegikov.com

Marko Tul, arhitekt

Marko Tul

V letu 2018 je pričel z delom arhitekt Marko Tul u.d.i.a. Arhitekt Tul ima večletne izkušnje, diplomsko delo pa je leta 2004 zagovarjal pri prof. Vojtehu Ravnikarju.
V arhitekturnem biroju Ravnikar - Potokar je že v letih pred diplomo nabiral delovne izkušnje, s sodelovanjem pa nadaljeval do leta 2010. V času študija in neposredno po njem je sodeloval tudi na samostojnih projektih in natečajih ter najzračnejših merilih in namembnostih. Od objektov za zasebno kot javno rabo, do svetovanja pri opremi teh objektov. Opravljen ima tudi strokovni izpit s področja arhitekturnega projektiranja. Skrb za bivalno okolje članic in članov pokrajinskih društev Zveze paraplegikov Slovenije je v smislu priprav načrtov in drugih postopkov za želene funkcionalne prilagoditve dostopov in bivalnih prostorov, pomembna naloga arhitekta. Prav tako pa so njegovi ukrepi pomembni tudi za univerzalno funkcionalnost novih objektov javnega grajenega okolja.

marko.tul@zveza-paraplegikov.com

Urška Rendulić, strokovna delavka

Urška Rendulić

Diplomirana psihologinja (UN) in magistra socialnega dela. Njeno delo obsega:

 • uresničevanje ciljev ZPS;
 • pridobivanje sredstev za izvajanje programov in poročanje o porabi sredstev sofinancerjem;
 • koordinacijo in izvajanje razvojnega programa Preprečevanje in blaženje socialnih in psiholoških posledic invalidnosti;
 • informiranje in svetovanje članom ZPS in njihovim svojcem;
 • koordinacijo in mentorstvo prostovoljcem;
 • pripravo strokovnih gradiv za potrebe programov;
 • spremljanje zakonodaje in informiranje članov o spremembah na področju invalidskega varstva;
 • sodelovanje in koordinacijo z lokalnimi društvi;
 • povezovanje in projektno sodelovanje z različnimi organizacijami in ustanovami.

urska.rendulic@zveza-paraplegikov.com